ANUNŢ

Comuna  Hărmăneşti, judeţul Iaşi cu sediul în loc. Hărmăneștii Vechi, comuna Hărmănești, județul Iași, organizează concurs de recrutare în data de 11.12.2020, ora 1000 – proba  scrisă –  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hărmănești, județul Iași.

Probele stabilite pentru concurs:

 • selecţia de dosare;
 • probă scrisă;
 • interviu;

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Hărmănești  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 02.12.2020, ora 1600 și vor conține documentele obligatorii prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, după caz, în domeniul stabilit;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 8. h) cazierul judiciar;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Data și ora probei de interviu vor fi stabilite ulterior de către comisia de concurs, în condițiile legii

Condiţii de participare la concurs:

Condiții generale: conform art. 465, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiții specifice:

 • Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime: nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.;
 • perfecționări, specializări în domeniul expert achiziții publice dovedite cu documente emise în condiţiile legii.

Bibliografia stabilită pentru concurs se afișează  la sediul Primăriei comunei Hărmănești, județul Iași și pe site-ul https://primaria-harmanesti.ro/ secțiunea Anunțuri concurs.

Date contact primire dosare: Primăria comunei Hărmănești, loc. Hărmăneștii Vechi,  județul Iași, Tel./fax: 0232722000, e-mail harmanesti@is.e-adm.ro, persoană de contact – secretarul comisiei de concurs:  Fasolă Daniela Liliana – secretar general al comunei, tel. mobil 0766671700.

 

 

 

*** Notă

Adeverința prevăzută la punctual e) trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe acte  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin publicare pe site-ul https://primaria-harmanesti.ro/ în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, la secretarul comisiei de concurs, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Leave a reply