ANUL 2022

SECRIERU IOAN DA,DI PRIMAR

COTOVANU AUREL DA,DI VICEPRIMAR

CONSILIERI LOCALI

FASOLA COSTICĂ CĂTĂLIN DA,DI

NISTOR COSTEL DA,DI

RUSU GHEORGHE DA,DI

DIACONESCU NECULAI DA,DI

TIMOFTE DAN DA,DI

TIMISESCU CĂTĂLIN DA,DI

LEPCIUC CONSTANTIN DA,DI

MANTA  VALENTINA DA,DI

CARDAȘ RĂZVAN CONSTANTIN DA,DI

OSLOBANU BOGDAN DA,DI

FUNCȚIONARI PUBLICI

MIRONEASA LIVIA PETRONELA DA,DI

ANDRIESCU OANA ELENA DA,DI

POPUTOAIA GHEORGHE BOGDAN DA, DI

PETIANU ANGELICA DA, DI

IFTIME ALINA DA,DI

POPOVICI ALINA MARINELA DA,DI

IFTENE DANIELA LILIANA DA,DI

ONICEANU NICOLETA ILEANA da, di

 

ANUL 2021

PRIMAR

SECRIERU I IOAN da

SECRIERU I IOAN di

VICEPRIMAR

COȚOVANU C AUREL da

COȚOVANU C AUREL di

CONSILIERI LOCALI

DIACONESCU N NECULAI da

DIACONESCU N NECULAI di

OȘLOBANU C. MIHAI BPGDAN da

OȘLOBANU C. MIHAI BOGDAN di

LEPCIUC C CONSTANTIN da

LEPCIUC C CONSTANTIN di

MANTA M VALENTINA da

MANTA M. VALENTINA di

CARDAȘ C RĂZVAN CONSTANTIN da

CARDAȘ C RĂZVAN CONSTANTIN dI

FASOLĂ C COSTICĂ CĂTĂLIN da

FASOLĂ C COSTICĂ CĂTĂLIN di

TIMOFTE I DAN da

TIMOFTE I DAN di

TIMIȘESCU I. CĂTĂLIN di

TIMIȘESCU I. CĂTĂLIN da

RUSU V GHEORGHE di

RUSU V GHEORGHE da

NISTOR I COSTEL di

NISTOR I COSTE da

FUNCȚIONARI  PUBLICI

IFTENE M DANIELA LILIANA da

IFTENE M DANIELA LILIANA di

MIRONEASA G LIVIA PETRONELA da

MIRONEASA G LIVIA PETRONELA di

POPUȚOAIA E GHEORGHE BOGDAN da

POPUȚOAIA E GHEORGHE BOGDAN di

ANDRIESCU C OANA-ELENA da

ANDRIESCU C OANA-ELENA di

ONICEANU M NICOLETA ILEANA da

ONICEANU M NICOLETA ILEANA di

PETIANU I ANGELICA da

PETIANU I ANGELICA di

IFTIME V ALINA da

IFTIME V ALINA di

POPOVICI I ALINA MARINELA da

POPOVICI I ALINA MARINELA di

ANUL 2020

 

 PRIMAR SECRIERU I IOAN  

VICEPRIMAR NISTOR I. COSTEL

CONSILIERI  LOCALI

MURARU D. SORIN

LEPCIUC C. CONSTANTIN

RUSU V. GHEORGHE

DIACONESCU N. NECULAI

CHIRIAC DIACONU MARIANA

CARDAŞ RĂZVAN CONSTANTIN

COŢOVANU AUREL

FASOLĂ COSTICĂ-CĂTĂLIN

DANDU GEORGEL

TIMOFTE I. DAN

NISTOR I COSTE daNISTOR I COSTEL diRUSU V GHEORGHE daRUSU V GHEORGHE di

 

FUNCŢIONARI PUBLICI

MILIAN NICULINA

FASOLĂ DANIELA-LILIANA

POPUŢOAIA E. GHEORGHE BOGDAN

PETIANU I. ANGELICA

ONICEANU M. NICOLETA

POPOVICI I. ALINA MARINELA

IFTIME V. ALINA

MILIAN NICULINA

NISTOR V. AUREL

MIRONEASA LIVIA-PETRONELA

ANDRIESCU OANA-ELENA 

ANUL 2019

DEMNITARI

SECRIERU I IOAN

NISTOR I COSTEL

CONSILIERI LOCALI

CHIRIAC DIACONU GHE MARIANA

CARDAS C RAZVAN CONSTANTIN

COTOVANU C AUREL

DANDU D GEORGEL

DIACONESCU N. NECULAI

FASOLA C COSTICA CATALIN

LEPCIUC C CONSTANTIN

MURARU D SORIN

RUSU V GHEORGHE

TIMOFTE I DAN

FUNCTIONARI  PUBLICI

IFTIME V ALINA

POPOVICI I ALINA MARINELA

ONICEANU M NICOLETA ILEANA

POPUTOAIA E GHEORGHE BOGDAN

PETIANU I ANGELICA

FASOLA M DANIELA LILIANA

MILIAN NICULINA

NISTOR V AUREL

ANDRIESCU C OANA ELENA

MIRONEASA LIVIA PETRONELA

ANUL 2018

CONSILIERI  LOCALI

CARDAS RAZVAN CONSTANTIN

MURARU SORIN

COTOVANU AUREL

TIMOFTE DAN

DIACONESCU NECULAI 

NISTOR COSTEL

DIACONU MARIANA

RUSU GHEORGHE

LEPCIUC CONSTANTIN

FASOLA COSTICA CATALIN

DANDU GEORGEL

FUNCTIONARI PUBLICI

SECRIERU IOAN

FASOLA DANIELA LILIANA

PETIANU ANGELICA

MIRONEASA LIVIA PETRONELA 

MILIAN NICULINA

NISTOR AUREL

POPUTOAIA GHEORGHE BOGDAN

POPOVICI ALINA MARINELA

ONICEANU NICOLETA

IFTIME ALINA

ANDRIESCU OANA ELENA

 

ANUL 2017

DEMNITARI LOCALI

PRIMAR               Secrieru Ioan

VICEPRIMAR    Nistor Costel

CONSILIERI LOCALI

Cardaș Răzvan Constantin

Coțovanu Aurel

Dandu Georgel

Diaconescu Neculai

Diaconu Mariana

Fasolă Costică Cătălin

Lepciuc Constantin

Muraru Sorin

Rusu Gheorghe

Timofte Dan

FUNCȚIONARI  PUBLICI

Andriescu Oana Elena

Fasolă Daniela Liliana

Iftime Alina

Milian Niculina

Mironeasa Livia Petronela

Nistor Aurel

Oniceanu Nicoleta Ileana

Popuțoaia Gheorghe Bogdan 1

Popuțoaia Gheorghe Bogdan 2

Popovici Alina Marinela

Petianu Angelica

ANUL 2016

DEMNITARI  LOCALI

PRIMAR  SECRIERU I. IOAN 18.07.2016

                   SECRIERU I. IOAN 24.05.2016

VICEPRIMAR  NISTOR COSTEL 19.07.2016

                            NISTOR COSTEL 26.05.2016

CONSILIERI  LOCALI

CARDAŞ C. RĂZVAN CONSTANTIN 18.07.2016

COŢOVANU AUREL 19.07.2016

DANDU D. GEORGEL 18.07.2016

DIACONU MARIANA 20.07.2016

FASOLĂ C. COSTICĂ CĂTĂLIN 19.07.2016

LEPCIUC C. CONSTANTIN 19.07.2016

MURARU SORIN 19.07.2016

RUSU GHEORGHE 19.07.2016

TIMOFTE GHEORGHE 19.07.2016

TIMOFTE DAN 19.07.2016

BOCAN VASILE 27.05.2016

CARDAŞ C. RĂZVAN CONSTANTIN 27.05.2016

DIACONU MARIANA 24.05.2016

FASOLĂ C. COSTICĂ CĂTĂLIN 25.05.2016

FRIJA VASILE 24.05.2016

IFTODE NECULAI 27.05.2016

MURARU SORIN 26.05.2016

RUSU GHEORGHE 25.05.2016

SAVA EUGEN 24.05.2016

FUNCŢIONARI  PUBLICI

POPUŢOAIA E. GHEORGHE BOGDAN 18.07.2016

MIRONEASA LIVIA PETRONELA 20.07.2016

NISTOR V. AUREL 26.05.2016

ONICEANU NICOLETA ILEANA 27.05.2016

MILIAN NICULINA 27.05.2016

ANDRIESCU C. OANA-ELENA 27.05.2016

POPOVICI ALINA MARINELA 24.05.2016

PETIANU ANGELICA 25.05.2016

FASOLĂ DANIELA – LILIANA 25.05.2016

IFTIME ALINA 26.05.2016

ANUL 2015

DEMNITARI LOCALI

PRIMAR               SECRIERU IOAN

VICEPRIMAR     NISTOR COSTEL

CONSILIERI  LOCALI

FASOLĂ COSTICĂ CĂTĂLIN 

MURARU SORIN

IFTODE NECULAI

DIACONU MARIANA

ISTRATE V. SAMIR- GHEORGHE

FRIJA VASILE

BOCAN VASILE

SAVA EUGEN

CARDAŞ RĂZVAN-CONSTANTIN

FUNCŢIONARI  PUBLICI

FASOLĂ DANIELA LILIANA

PETIANU ANGELICA

IFTIME ALINA

MILIAN NICULINA

POPOVICI ALINA MARINELA

NISTOR V. AUREL

ANDRIESCU OANA-ELENA

ONICEANU NICOLETA ILEANA

ANUL  2014

DEMNITARI  LOCALI

PRIMAR               SECRIERU IOAN

VICEPRIMAR     NISTOR COSTEL

CONSILIERI  LOCALI

FASOLĂ COSTICĂ CĂTĂLIN

DIACONU MARIANA

ISTRATE V. SAMIR-GHEORGHE

FRIJA VASILE

POPUŢOAIA GHEORGHE-BOGDAN

BOCAN VASILE

TIMOFTE GHEORGHE

SAVA EUGEN

MURARU SORIN

IFTODE NECULAI

FUNCŢIONARI  PUBLICI

FASOLĂ DANIELA LILIANA

PETIANU ANGELICA

POPA I. GELU

IFTIME ALINA

MILIAN NICULINA

POPOVICI ALINA MARINELA

NISTOR V. AUREL

ANDRIESCU OANA-ELENA

ONICEANU NICOLETA ILEANA

ANUL 2013

DEMNITARI LOCALI

PRIMAR             SECRIERU IOAN

VICEPRIMAR   NISTOR COSTEL

CONSILIERI  LOCALI

MIRONEASA DĂNUŢ 25,04,2013

FRIJA VASILE

TIMOFTE GHEORGHE

IFTODE NECULAI

FASOLĂ COSTICĂ CĂTĂLIN

MIRONEASA DANUT 28,02,2013

BOCAN VASILE

POPUŢOAIA GHEORGHE BOGDAN

ISTRATE V. SAMIR GHEORGHE

MURARU SORIN

DIACONU MARIANA

SAVA EUGEN

FUNCŢIONARI  PUBLICI

POPA I. GELU

POPOVICI ALINA MARINELA

MILIAN NICULINA

ANDRIESCU OANA-ELENA

NISTOR V. AUREL

PETIANU ANGELICA

FASOLĂ DANIELA LILIANA

IFTIME ALINA

ACATRINEI CRISTINA

ANUL 2012

DEMNITARI LOCALI

PRIMAR                SECRIERU IOAN 

                                SECRIERU IOAN 

VICEPRIMAR      BOCAN VASILE

CONSILIERI LOCALI

FRIJA VASILE

FASOLĂ COSTICĂ CĂTĂLIN

TIMOFTE GHEORGHE

NISTOR COSTEL

SAVA EUGEN

DIACONU MARIANA

MURARU SORIN

MIRONEASA DĂNUŢ

IFTODE NECULAI

ISTRATE V. SAMIR GHEORGHE

POPUŢOAIA GHEORGHE -BOGDAN 

NISTOR COSTEL

TIMOFTE GHEORGHE

BURUIANĂ GHE. IOAN

PREUTU OVIDIU

FRIJA VASILE

DRACIA MARIA

DIACONU IOAN

SPIRIDON COSTEL LAURENŢIU

FASOLĂ COSTICĂ CĂTĂLIN

LITEANU CONSTANTIN 

ANUL 2011

DEMNITARI  LOCALI

PRIMAR           SECRIERU IOAN 

VICEPRIMAR  BOCAN  VASILE 

CONSILIUL LOCAL

SPIRIDON COSTEL LAURENŢIU

DIACONU IOAN

DRACIA MARIA

FRIJA VASILE

PREUTU OVIDIU

BURUIANĂ GHE. IOAN

TIMOFTE GHEORGHE

LITEANU CONSTANTIN

FASOLĂ COSTICĂ CĂTĂLIN

NISTOR COSTEL 

FUNCŢIONARI PUBLICI

ACATRINEI CRISTINA

POPA I. GELU

ONICEANU NICOLETA

MILIAN NICULINA

FASOLĂ DANIELA LILIANA

ANDRIESCU OANA-ELENA

NISTOR V. AUREL

POPOVICI ALINA MARINELA

IFTODE LĂCRĂMIOARA

PETIANU ANGELICA

AXENIA-FRIJA CORINA

ANUL 2010

IUNIE

DEMNITARI LOCALI

PRIMAR             SECRIERU IOAN 

VICEPRIMAR   BOCAN VASILE

CONSILIERI LOCALI

NISTOR COSTEL 

FASOLĂ CĂTĂLIN

LITEANU CONSTANTIN

BURUIANĂ GHE. IOAN

TIMOFTE GHEORGHE

FRIJA VASILE

PREUTU OVIDIU

DRACIA MARIA

DIACONU IOAN

SPRIDON VASILICĂ-CRINEL 

FUNCŢIONARI  PUBLICI

AXENIA-FRIJA CORINA 

NISTOR V. AUREL 

ANDRIESCU OANA-ELENA 

MILIAN NICULINA

FASOLĂ DANIELA LILIANA 

PANTELIMON NICOLETA ILEANA 

POPA I. GELU

PETIANU ANGELICA 

IFTODE LĂCRĂMIOARA 

POPOVICI ALINA-MARINELA 

DECEMBRIE

DEMNITARI LOCALI

PRIMAR            SECRIERU IOAN

VICEPRIMAR  BOCAN VASILE

CONSILIERI LOCALI

SPRIDON VASILICĂ CRINEL 

NISTOR COSTEL

FASOLĂ CĂTĂLIN COSTICĂ

LITEANU CONSTANTIN

TIMOFTE GHEORGHE

BURUIANĂ GHE. IOAN

PREUTU OVIDIU

FRIJA VASILE

DRACIA MARIA

DIACONU IOAN

SPIRIDON COSTEL LAURENŢIU 

FUNCŢIONARI PUBLICI

POPA I. GELU

PANTELIMON NICOLETA ILEANA

MILIAN NICULINA

FASOLĂ DANIELA LILIANA

ANDRIESCU OANA-ELENA

NISTOR V. AUREL

POPOVICI ALINA-MARINELA

IFTODE LĂCRĂMIOARA

PETIANU ANGELICA

AXENIA-FRIJA CORINA

ACATRINEI CRISTINA 

ANUL  2009

DEMNITARI LOCALI

PRIMAR            SECRIERU IOAN 

VICEPRIMAR  BOCAN VASILE

CONSILIERI LOCALI

TIMOFTE GHEORGHE

SPRIDON VASILICĂ-CRINEL

PREUTU OVIDIU

NISTOR COSTEL

LITEANU C. CONSTANTIN

FRIJA VASILE

FASOLĂ CĂTĂLIN

DRACIA MARIA

DIACONU IOAN

BURUIANĂ IOAN 

FUNCŢIONARI  PUBLICI

POPOVICI ALINA MARINELA

POPA GELU

PETIANU ANGELICA

PANTELIMON NICOLETA

NISTOR V. AUREL

MILIAN NICULINA

IFTODE LĂCRĂMIOARA

FASOLĂ DANIELA

AXENIA-FRIJA CORINA

ANDRIESCU OANA-ELENA 

 

row]