Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative

ANUL 2020

Hotărârea nr.40 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trim.III şi IV -2020

Hotărârea nr. 39 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire… Programul pentru şcoliHotărârea nr. 38 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48-2009, prin A A nr.39

Hotărârea nr. 37 privind stadiulde înscriere a datelor în R A pentru semestrul I-2020

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie din partea FGCR

Hotărârea nr.35 privind aprobarea executării lucrărilor de construire gard şi pavelare curte interioară Şcoala Gimnazială Hărmăneştii Vechi

Hotărârea nr.34 din 30.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare

Hotărârea nr. 33 din 22.07.2020 privind rectificarea bugetului trimestrul III-2020

Hotărârea nr. 32 din 25.06.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul III 2020

Hotărârea nr. 31 din 25.06.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 30 din 25.06.2020 privind actualizarea listei ce cuprinde bunurile care aparţin domeniului privat

Hotărârea nr. 29 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Hotărârea nr. 28 din 28.05.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării

Hotărârea nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll 2020

Hotărârea nr. 26 din 28.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Hărmăneşti în AGA ADIS Iaşi

Hotărârea nr. 25 din 28.05.2020 privind actualizareasau modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

Hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul ll, lll şi lV-2020

Hotărârea nr. 23 din 30.04.2020 privind reglementarea modului de administrare şi întreţinere a păşunilor şi fâneţelor în anul 2020

Hotărârea nr. 22 din 30.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 31.03.2020

Hotărârea nr. 21 din 30.04.2020 privind revocarea HCL nr. 9 din 20.02.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi

Hotărârea nr. 20 din 26.03.2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri săteşti DS851 şi DS774

Hotărârea nr. 19 din 26.03.2020 privind acordarea de mandat special

Hotărârea nr. 18 din 26.03.2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale pe anul 2019

Hotărârea nr. 17 din 26.03.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul ll-2020, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru

Hotărârea nr. 16 din 26.03.2020 privind stadiul de înscriere a datelor în RA pentru semestrul ll al anului 2019

Hotărârea nr. 15 din 26.03.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare Act Adiţional nr. 34

Hotărârea nr. 14 din 11.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul l-2020

Hotărârea nr. 13 din 27.02.2020 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 12 din 27.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009

Hotărârea nr. 11 din 27.02.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești , județul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Hotărârea nr.10 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Hărmănești pentru anul 2020

Hotărârea nr. 9 din data de 20.02.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hărmănești, județul Iași

Hotărârea nr. 8 din 30.01.2020 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului ,,Asociației de Dezvoltare Intercomunmitară Todirești- Hărmănești,,

Hotărârea nr. 7 din 30.01.2020 privind aprobarea execuției bugetelor pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV din 2019

Hotărârea nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea planului de măsuri pentru ămbunătățirea activității de bună gospodărire, ănfrumusețare și de mediu a comunei Hărmănești

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2020 privind aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

Hotărârea nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr 1 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FGCR