COMUNA Hărmăneşti are in componenta sa 3 sate: Hărmăneştii Vechi, Hărmăneştii Noi si Boldeşti.

Centrul de comuna este satul Hărmăneştii Vechi. Atat aici, cat si in celelalte sate functioneaza gradinite, scoli cu clase de invatamant primar si gimnazial si biserici ortodoxe. Pe langa acestea, exista si un dispensar uman,, o farmacie si o sectie de politie.

Primăria comunei Hărmăneşti este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivitatii locale. Spre deosebire de primării, care reprezintă o autoritate executivă, consiliile locale sunt autorităţi deliberative. Primăria a fost înfiinţată în anul 2004. Primăria comunei Hărmăneşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

Primaria Comunei Hărmăneşti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al comunei Hărmăneşti  privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi ale Aparatului propriu  de specialitate al Primarului comunei Hărmăneşti.

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Hărmăneşti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Comunei Hărmăneşti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al comunei Hărmăneşti si dispozitiile Primarului comunei Hărmăneşti, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul comunei Hărmăneşti este seful administratiei publice locale a localitatii Hărmăneşti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 61 si 62 din Legea dministratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si actualizata.

Primarul reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.

De asemenea, primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice a comunei Hărmăneşti, in conditiile legii. Totodata, primarul reprezinta localitatea Hărmăneşti in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

Consiliul local al comunei Hărmăneşti reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Comunei Hărmăneşti. In relatiile dintre consiliul local Hărmăneşti, ca autoritate deliberativa si Primarul comunei Hărmăneşti, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Intre prefectul judetului Iasi, in calitate de reprezentant al Guvernului, consiliul local al comunei Hărmăneşti si primarul comunei Hărmăneşti nu exista raporturi de subordonare.

Principalele compartimente organizatorice ale Primăriei comunei Hărmăneşti sunt următoarele:

 • Consiliul local
 • Primar
 • Viceprimar
 • Secretar
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul de asistenta socială
 • Compartimentul de stare civila
 • Compartimentul de registratură
 • Compartimentul agricol şi fond funciar
 • Compartimentul cultură şi educaţie
 • Compartimentul urbanism
 • Compartimentul contabilitate, buget, finante, impozite si taxe
 • Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
 • Compartiment achiziţii publice
 • Compartiment administrativ

Legea administratiei publice locale (legea 215/2001) este cea care stabileste principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativa şi financiara exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege) :

 • Primaria are ca principala atributie, gestionarea resurselor care apartin unitatii administrative teritoriale. Pentru aceasta anual se elaboreaza si se aproba bugetele de venituri ai cheltuieli si se stabilesc impozitele, taxele locale si taxele speciale;
 • Administratiile publice locale au dreptul ca in limitele legii sa aiba initiativa in toate domeniile cu excepţia celor care sunt date in competenta altor autoritati publice
 • Primaria este institutia publica care duce la indeplinire hotararile consiliului local si solutionează problemele curente ale comunitatilor umane in care functioneaza.

Primaria comunei Hărmăneşti are 32 salariaţi din care:

 • 2 demnitari (primar si viceprimar);
 • 1 functie publica de conducere (secretar comuna);
 • 11 functii publice de executie
 • 18 posturi personal contractual

Din totalul de 32 salariati sunt doar 12 de functionari publici, restul fiind cu contract de munca.